DATES

Advanced Analytics Methodologies

5 March 2018
10:00 - 18:00
Berlin, Germany

IoT Analytics

6 March 2018
10:00 - 18:00
Berlin, Germany

IoT Analytics

16 April 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME User Training

17 April 2018 - 18 April 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Server Training

18 April 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Spark Executor Training

19 April 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

IoT Analytics

11 June 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME User Training

12 June 2018 - 13 June 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Server Training

14 June 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Spark Executor Training

15 June 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

IoT Analytics

8 October 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME User Training

9 October 2018 - 10 October 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Server Training

11 October 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Spark Executor Training

12 October 2018
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany