DATES

IoT Analytics

11 May 2020
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany
10:00 - 17:30

KNIME User Training

12 May 2020 - 13 May 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Server Training

14 May 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Spark Executor Training

15 May 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

IoT Analytics

13 July 2020
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany
10:00 - 17:30

KNIME User Training

14 July 2020 - 15 July 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Server Training

16 July 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Spark Executor Training

17 July 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

IoT Analytics

21 September 2020
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany
10:00 - 17:30

KNIME User Training

22 September 2020 - 23 September 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Server Training

24 September 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Spark Executor Training

25 September 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

IoT Analytics

23 November 2020
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany
10:00 - 17:30

KNIME User Training

24 November 2020 - 25 November 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Server Training

26 November 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany

KNIME Spark Executor Training

27 November 2020
09:00 - 17:00
Uhlbacherstrasse 75, 70329 Stuttgart, Germany